Koromo Katsu and Curry Bistro

Koromo Katsu and Curry Bistro

Wai Makai, second floor, Main Entrance